:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 EnglishPick Number:P206
面额:1000 圆
印制年:2000
发行日期:2000.12.8
大小:163 mm x 81.5 mm
解析度:300
全新市价 (港币):
正面主要:汇丰铜狮
正面次要:港岛中环 
反面主要:香港上海汇丰银行大楼及汇丰铜狮
反面次要:立法会 
水印:汇丰铜狮 
备注:有细部图片签名表 

:: 港币 > 汇丰 2000 系列 ::
 


P206 1000 圆 2000

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©