:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 English

  
Pick Number:PR109
面額:5 圓
印製年:1966
發行日期:1966.10.3
大小:60 mm x 147 mm
解析度:150
全新市價 (臺幣):450
字軌 DF, GL, KR, NW, RB,其中 DF, GL 較少,500 萬張
正面主要:孫文
正面次要: 
反面主要:臺灣銀行
反面次要: 
水印:無 
3:圓3 
職章水部:彎水 
備註: 

:: 離島卷 > 金門卷直式 ::
 


PR103 1 角 1950

PR104 5 角 1950

PR102A 1 圓 1949

PR102 1 圓 1949

PR101 1 圓 1949

PR102B 5 圓 1949

PR108 5 圓 1955

PR109 5 圓 1966

PR105 10 圓 1950

PR106 10 圓 1950

PR107 50 圓 1951

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 寫信給站長 ©©©