:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 English

  
Pick Number:PR109
面额:5 圆
印制年:1966
发行日期:1966.10.3
大小:60 mm x 147 mm
解析度:150
全新市价 (台币):450
字轨 DF, GL, KR, NW, RB,其中 DF, GL 较少,500 万张
正面主要:孙文
正面次要: 
反面主要:台湾银行
反面次要: 
水印:无 
3:圆3 
职章水部:弯水 
备注: 

:: 离岛卷 > 金门卷直式 ::
 


PR103 1 角 1950

PR104 5 角 1950

PR102A 1 圆 1949

PR102 1 圆 1949

PR101 1 圆 1949

PR102B 5 圆 1949

PR108 5 圆 1955

PR109 5 圆 1966

PR105 10 圆 1950

PR106 10 圆 1950

PR107 50 圆 1951

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©