:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 EnglishPick Number:P334
面額:1000 圓
印製年:2001
發行日期:2001.6.20
大小:163 mm x 81.5 mm
解析度:300
全新市價 (港幣):
正面主要:香港中國銀行大廈
正面次要:紫荊花 
反面主要:港島中區高廈林立
反面次要: 
水印:石獅 
備註:簽名表 

:: 港幣 > 中銀 2001 系列 ::
 


P334 1000 圓 2001

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 寫信給站長 ©©©