:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 EnglishPick Number:PNew09
面额:500 圆
印制年:2003
发行日期:2003.12
大小:158 mm x 79 mm
解析度:65
全新市价 (港币):
正面主要:凤凰
正面次要: 
反面主要:1970年代山顶望下去的港岛北及九龙市区
反面次要: 
水印:凤凰 
备注: 

:: 港币 > 渣打 2003 系列 ::
 


PNew08 100 圆 2003

PNew09 500 圆 2003

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©