:: S I N O B A N K N O T E ::
 



繁體 简体 English



Pick Number:PNew04
面额:500 圆
印制年:2003
发行日期:2003.12
大小:158 mm x 79 mm
解析度:65
全新市价 (港币):
正面主要:汇丰铜狮
正面次要: 
反面主要:赤鱲角香港国际机场
反面次要: 
水印:香港上海汇丰银行大楼 
备注: 

:: 港币 > 汇丰 2003 系列 ::
 


PNew03 100 圆 2003

PNew04 500 圆 2003

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 写信给站长 ©©©