:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 EnglishPick Number:PNew09
面額:500 圓
印製年:2003
發行日期:2003.12
大小:158 mm x 79 mm
解析度:65
全新市價 (港幣):
正面主要:鳳凰
正面次要: 
反面主要:1970年代山頂望下去的港島北及九龍市區
反面次要: 
水印:鳳凰 
備註: 

:: 港幣 > 渣打 2003 系列 ::
 


PNew08 100 圓 2003

PNew09 500 圓 2003

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote 寫信給站長 ©©©