:: S I N O B A N K N O T E ::
 繁體 简体 English

:: FAQ > Ethnics > ::
 Han (92%)
Zhuang (1.37%)
Manchu (0.87%)
Hui (0.76%)
Miao (0.65%)
Uygur (0.64%)
Yi (0.58%)
Mongolian (0.42%)
Tibetan (0.41%)
Bouyei (0.22%)
Dong (0.22%)
Yao (0.19%)
Korean (0.17%)
Gaoshan (0.03%)
  

©©© 神州錢鈔 SinoBanknote Write to webmaster ©©©